شرکتهای تابعه

پترو صنعت ماد

• Georgia Pideco

پیدکو تامین

• Elf Motors