ماموریت

هلدینگ پیدکو ماموریت خود می داند تا در راستای چشم انداز تعیین شده با تکیه بر نیروهای کاردان، بومی و کارآمد با استراتژی دانش بنیان گرایی و بکارگیری دانش روز دنیا، در بازار کشورهای در حال توسعه و بویژه همسایگان حضور شایسته و پیوسته داشته و با سر لوحه قرار دادن عمل گرایی بجای شعار زدگی با انجام کار با کیفیت و بموقع اقدام به برند سازی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی نماید.

mission1