اولین انتصاب هلدینگ پیدکو در سال ۱۳۹۶

اولین انتصاب هلدینگ پیدکو در سال ۱۳۹۶ مبنی بر انتصاب اعضای کمیته انتصابات ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، دکتر الهی در جلسه معارفه اعضا کمیته انتصابات هلدینگ، ضمن الزام به تشکیل کمیته ای تخصصی جهت ساماندهی مدون انتصابات هلدینگ در راستای بررسی شایستگی های تخصصی و عمومی جهت انتصاب، تمدید و خاتمه خدمت مسئولین هلدینگ، مسلم یوسفی به سمت رئیس، مهندس عبدالامیر فرزام به سمت دبیر، دکتر علوی و فاطمه دریایی به سمت اعضا این کمیته منصوب کردند.

مدیریت عامل هلدینگ ضمن اشاره به اهداف و انتظارات خود و اهمیت وجودی این کمیته، خواستار تهیه و تدوین آئین نامه های تخصصی و حذر از بورکراسی اداری، ایجاد بانک اطلاعاتی به همراه سوابق افراد، حفظ و رعایت اصول اطلاعات طبقه بندی شده، استفاده از مشاورین متخصص، متعهد و مومن و … در این کمیته شدند.

در پایان عضو هیئت مدیره، خواستار تعامل و همکاری هر چه بیشتر معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه در اجرایی شدن اهداف و سیاست های راهبردی هلدینگ و همکاری با این کمیته شدند.