مهندس یوسف همتی

  • معاون طرح و برنامه پشتیبانی سازمان صنایع وزارت دفاع ج.ا.ا
  • مدیر اداری و منابع انسانی پشتیبانی سازمان صنایع وزارت دفاع ج.ا.ا
  • مدیر برنامه ریزی و کنترل پشتیبانی سازمان صنایع وزارت دفاع ج.ا.ا
  • معاون مالی و اداری سازمان صنایع وزارت دفاع ج.ا.ا