خط مشی «اچ اس ای» شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) این شرکت را برای اجرا به مدیران عامل شرکت های تابعه و ستادی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در متن ابلاغیه علی کاردر آمده است:
«شرکت ملی نفت ایران از بزرگترین شرکت های فعال در سطح بین الملل، اهداف راهبردی خود را با محوریت تکمیل طرح های در دست اجرا و توسعه بنا نهاده است.
توسعه پایدار، از اصول بنیادی شرکت تلقی شده و بر کلیه اهداف حاکم خواهد بود؛ تمامی فعالیت ها نیز بر پایه ارزش های سازمانی که برگرفته از نظام مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست است، مدیریت خواهند شد.
طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمام فرایندهای شرکت اعم از اکتشاف، استخراج و بهره برداری از تعهدات اساسی ما محسوب شده و مدیران شرکت های تابعه و ستادی ملزم به بکارگیری و رعایت ترتیبات اتخاذ شده در این نظام خواهند بود.
سیاست های ذیل به عنوان اصول و چارچوب این نظام تلقی شده و تمام اهداف، برنامه ها و فعالیت های سازمان باید منطبق بر آن تعریف و اجرا شوند:
حفظ و توجه به سلامت نیروی انسانی بعنوان بالاترین سرمایه ملی و سازمانی، حفظ و توجه به محیط زیست و جلوگیری از آثار نامطلوب ناشی از فعالیتها و اتلاف منابع، توجه به اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در راستای حفاظت از تاسیسات و سرمایه های ملی، مدیریت بر مبنای فرایندها در تمامی سطوح با رویکرد نگرش سیستمی، ارتقای فرهنگ و بهبود عملکرد از طریق توسعه صلاحیت های حرفه ای، آگاهی و تجربه، انطباق با قوانین و مقررات ملی و بین المللی و توجه به مسئولیت های اجتماعی، حذف، کاهش و کنترل ریسک های عملیاتی در تمام فرآیندها به منظور پایداری و استمرار تولید، بهبود عملکرد پیمانکاران با نظارت مستمر بر شناسایی، انتخاب و بکارگیری آنها.

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با اختیارات کامل، مسئولیت طرح ریزی، توسعه و بهبود نظام مدیریت HSE شرکت ملی نفت را عهده دار و موظف خواهد بود کلیه فرآیندها را تحت پایش و نظارت داشته و نتایج و پیشرفت های صورت گرفته را گزارش کند.
اینجانب با اعتقاد راسخ به این مفاد، از تمام مدیران و کارکنان انتظار دارم ضمن پایبندی، با جدیت زمینه دستیابی به آن را فراهم آورند».