دکتر رحمان صباحی

  • استاد دانشگاه
  • دانش آموخته دانشگاه میشیگان آمریکا
  • کارشناس امور بین الملل هلدینگ پیدکو
  • ده سال تجربه در روابط بین الملل
  • پنج سال تجربه در بازرگانی و تجارت خارجی