احداث محل چاه و جاده دسترسی و تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W027S هما به روش PC


کارفرما

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع

مهر ماه 95

محل اجرای پروژه

استان فارس

وضعیت پروژه

در حال انجام

ظرفیت