کسب جایزه ملی مدیریت فرآیند و رهبری سازمان توسط مدیرعامل هلدینگ پیدکو

 نخستین کنفرانس و جایزه ملی مدیریت فرآیند و رهبری سازمان با حضور مدیران منتخب ارشد سازمان ها و شرکت ها در عرصه مدیریت و رهبری بنگاه‌های کسب و کار در محل سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، دکتر الهی مدیرعامل هلدینگ پیدکو توانست با ارائه تجارب و توانمندی های مدیریتی مبتنی بر ساختار و نظام فرآیندی در مدت مدیریت در هلدینگ پیدکو، جایزه ملی ارزیابی رهبری و مدیریت فرآیندها را به خود اختصاص دهد.

هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و علمی اساتید، محققان، رهبران، مدیران سازمانها، ارگانها و شرکتها در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و همچنین شناسایی و تجلیل از رهبران کارآمد سازمانها، شرکت ها و مدیران موثر در ارتقاء سطح شرکتها در بهره گیری از مدل فرآیندگرایی بود.

گفتنی است مهندس رضازهی معاون بازرگانی و توسعه اقتصادی به نمایندگی از طرف مدیرعامل هلدینگ جهت دریافت جایزه ملی حضور یافتند.