خدمات مهندسی پروژه پالایشگاه فازهای ۱۷ و ۱۸ میدان گازی پارس جنوبی به روش MC


کارفرما

شرکت نفت وگاز پارس

تاریخ شروع

دی 85

محل اجرای پروژه

دفتر مرکزی شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو)

وضعیت پروژه

پایان یافته

ظرفیت

خدمات مديريت مهندسی