اجرای عملیات سیویل، لوله کشی و نصب مکانیکی پروژه PVC ناحیه ۳ پتروشیمی اروند به روش C


کارفرما

شرکت پتروشيمی اروند

تاریخ شروع

اردیبهشت 85

محل اجرای پروژه

ماهشهر، منطقه ويژه سايت مجتمع پتروشیمی اروند

وضعیت پروژه

پايان يافته و نهايی

ظرفیت

ساليانه 2 ميليون تن پلی ونيل کلرايد و مشتقات

خدمات مهندسی، ساخت و نصب