انتصاب اعضای کمیته تحول اداری شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس

اعضای کمیته تحول اداری هلدینگ پیدکو منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، صبح امروز دکتر الهی در جلسه معارفه اعضا، با توجه به اهمیت ضروری تشکیل کمیته تحول اداری، دکتر نوروزی را به سمت رئیس و فاطمه دریایی را به سمت دبیر و آقایان یوسفی، دکتر علوی، دکتر احمدوند، مهندس یوسفی زاده، مهندس بنه گزی، دکتر صباحی و بلخی نژاد به سمت اعضا کمیته منصوب کردند.

عضو هیئت مدیره، با بیان اهداف تشکیل این کمیته و اولویت هایی از قبیل تهیه و تدوین آئین نامه کمیته، تشکیل جلسات منظم ماهیانه، سازماندهی منابع تشکیلاتی کارکنان، تبدیل نگرش جذب نیروی انسانی از اداری به تخصصی و حرفه ای، ایجاد فرهنگ خصوصی محوری در بین کارکنان هلدینگ پیدکو نسبت به دولتی بودن، توجه به بهره وری و اثربخشی کارکنان اعلام نمودند.

مدیریت عامل هلدینگ پیدکو با تأکید بر تعامل و همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه در اجرایی شدن اهداف و سیاست های راهبردی و برنامه های مدون خواستار رعایت صرفه، صلاح اقتصادی و منافع بحق سهامداران در جهت رشد، شکوفایی و پیشبرد ماموریت های محوله از کمیته تحول اداری شدند.