دریافت ISO 10006 توسط شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(هلدینگ پیدکو)

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس موفق به دریافت  ISO 10006با عنوان سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ هدف کلی این استاندارد ایجاد حفظ و ارتقاء سطح کیفیت در پروژه‌ها، از طریق تشکیل یک رویکرد نظام مند است به نحوی که نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری، درک و فراهم شوند که هلدینگ پیدکو موفق به دریافت آن شد.

از جمله دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت کیفیت در پروژه، درک نیازهای تصریحی و تلویحی کارفرما و برآوردن آنها، سازماندهی مناسب و ایجاد ارتباطات موثر درون سازمانی،کاهش هزینه ها و افزایش گردش سرمایه از طریق به کارگیری بهینه منابع ، مدیریت صحیح ریسک ، بودجه ، کیفیت ، منابع ، برنامه ریزی و تدارکات پروژه می باشد که با حضور مدیرعامل جدید هلدینگ و دستور کار مستقیم سیاست های اجرایی به همه واحدهای هلدینگ نسبت به توجه بیش از پیش به این مهم، هلدینگ پیدکو مفتخر گردید.