عضویت شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس در انجمن بین المللی مدیریت پروژه

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس موفق به کسب عضویت در انجمن بین المللی مدیریت پروژه در سال ۱۳۹۵ گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس موفق به عضویت در انجمن بین المللی مدیریت پروژه و همچنین انجمن مدیریت پروژه ایران شد.

انجمن بین المللی مدیریت پروژه، قدیمی‌ترین اتحادیه جهانی انجمن های مدیریت پروژه در سطح دنیاست که اکثر کشورهای اروپایی و انجمن‌های مدیریت پروژه در کشورهای قاره آسیا ، آفریقا و آمریکا را در برمی‌گیرد، انجمن مدیریت پروژه ایران نیز در سال گذشته به عضویت این اتحادیه جهانی درآمد. گواهینامه های بین‌المللی IPMA متشکل از چهار سطح گواهینامه های مربوط به مدیریت پروژه بوده که برگزاری آزمون و ارزیابی‌های اعطاء آن توسط انجمن مدیریت پروژه در ایران برگزار می‌گردد و تفکیک گواهینامه های مذکور به چهار سطح متمایز به دلیل ارتقاء سطح کیفی و کمی گواهینامه‌ ها می‌باشد که هلدینگ پیدکو موفق به دریافت این گواهینامه ها گردید.

گفتنی است بر اساس سوابق مدیریتی ارزشمند مدیریت عامل هلدینگ پیدکو و سوابق تخصصی معاون فنی، مهندسی و عملیات هلدینگ، منتهی به عضویت در انجمن مدیریت پروژه گردیدند.