اعطای گواهینامه باشگاه نوابغ مدیریت ایران به مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس

مدیرعامل هلدینگ پیدکو موفق به دریافت گواهینامه باشگاه نوابغ مدیریت ایران در سال ۹۵ گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ این گواهینامه بنا به تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند علمی و مدیریتی به مدیر عامل شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس اعطاء شد.

گفتنی است دکتر الهی با سوابق مدیریتی پی در پی تاکنون مسئولیت های متعددی را با موفقیت انجام داده است. تلاش های بی وقفه و اهتمام وی موجب ارتقاء جایگاه هلدینگ پیدکو به عنوان یکی از افتخارات کشور در دستیابی به استقلال صنعتی توسط نیروهای ملی متعهد تحصیلکرده و بومی سازی تکنولوژی های برون مرزی با سیاست خودکفایی گردیده است.