عیدسعیدقربان، روز حقانیت بندگی و ایثار ابراهیمی(ع) بر مقربان پیشگاه الهی مبارک باد.

۹۸۷۶۵۴