پروژه ارتقاء سامانه ایمنی و آتش نشانی، ساختمان های عملیاتی و کارگاه مهندسی و سیستم جمع آوری درین انبار نفت ری به روش EPC


کارفرما

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تاریخ شروع

مهر ماه سال 1393

محل اجرای پروژه

شهر ری

وضعیت پروژه

در حال انجام

ظرفیت

احداث 11 واحد ساختمان های عملیاتی، ارتقاء سیستم ایمنی و آتشنشانی محوطه انبار، طراحی و احداث سیستم جمع آوری درین مخازن و تصفیه پساب