مایع سازی گاز- ایران LNG به روش EPC


کارفرما

شرکت ایران LNG

تاریخ شروع

اسفند ماه سال 1386

محل اجرای پروژه

تمبک در استان بوشهر

وضعیت پروژه

تحویل موقت

ظرفیت

10/8میلیون تن گاز طبیعی مایع در سال

خدمات مهندسی، ساخت و نصب