مهندس علی بنه گزی

  • کارشناس HSE ستاد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران(ICOFC)
  • سرپرست واحد HSE دستگاه نظارت پروژه طرح توسعه میدان گازی تنگ بیجار و کمانکوه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران(ICOFC)
  • سرپرست واحد HSE دستگاه نظارت پروژه طرح توسعه میدان نفتی آذر شرکت مهندسی و توسعه نفت -متن- (PEDEC)