مهندس علی صنعتگر

  • مدیرعامل شرکت سروش حکمت ایرانیان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا
  • عضو هیئت مدیره صندوق تعاون و سرمایه گذاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا
  • عضو هیئت مدیره صندوق تعاون و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا
  • مشاور بازرسی سازمان اتکا
  • معاون حراست بانک حکمت ایرانیان ج.ا.ا