صلاحیت پیمانکاری

رشته های صلاحیت پیمانکاری

پایه ۱ نفت وگاز

پایه ۲ ساختمان و ابنیه

پایه ۳ تاسیسات و تجهیزات

پایه ۵ صنعت و معدن و نیرو

توانمندی های شرکت

مطالعات امکان سنجی پروژه ها و انتخاب روش ها

مدیریت ساخت، نظارت و بازرسی پروژه های صنعتی

طراحی پایه و بازبینی اسناد مهندسی

طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های کارگاهی

مدیریت پیمان

خدمات مهندسی خرید

خرید مواد و تجهیزات پروژه

پشتیبانی فنی برای پروژه ها

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی و تحویل پروژه ها

مهندسی و خدمات کارگاهی

آموزش فنی