انتصاب اعضای جدید کمیته حفاظت فنی هلدینگ پیدکو

جلسه کمیته حفاظت فنی هلدینگ پیدکو امروز ۲۳ آبان ماه ۹۷ در محل دفتر مدیریت با حضور دکتر الهی مدیریت عامل تشکیل گردید.

در این جلسه، دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ ابراز نمودند با نظر به آغاز به کار این کمیته از سال گذشته وجود همچنین کمیته ای تخصصی از نیازهای اساسی هر شرکت استاندارد است و اجرای آن که از تاکیدات دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد، مزید این مهم است.

عضو هیئت مدیره هلدینگ پیدکو در ادامه با الزام آوری وظایف اساسی این کمیته، بر تهیه و تدوین آئین نامه این کمیته، ارتقا شادابی و پویایی کردن محیط اداری، توجه خاص به سلامت و تندرستی همکاران، رعایت دقیق الزامات ایمنی، برگزاری منظم جلسات دوهفتگی کمیته تاکید داشتند.

در پایان با توجه به اتمام احکام اعضای سال ۱۳۹۶ و تعیین نماینده کارگران در انتخابات مورخه ۹۷/۷/۱، احکام اعضای کمیته حفاظت فنی توسط دکتر الهی ابلاغ گردید.

طی این احکام مهندس یوسفی زاده بعنوان نماینده تام الاختیار کار فرما، مهندس براتی بعنوان مدیر فنی، مهندس کشتکار بعنوان مسئول ایمنی، مهندس شیردل بعنوان مسئول بهداشت حرفه ای و مهندس شکاری بعنوان نماینده کارگران منصوب گردیدند.

۱۴۲۶dfba-731b-447d-ae77-3cdb9e5e1095