عضویت هلدینگ پیدکو در شبکه بهینه کاوی ایران

شرکت بین ­المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو) با نظر به کسب شرایط احراز عضویت، در شبکه بهینه کاوی ایران به عنوان عضو حقیقی انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ شبکه بهینه کاوی ایران به عنوان نماینده شبکه جهانی بهینه کاوی (GBN) در ایران، با هدف توسعه رویکرد استفاده از ابزار بهینه کاوی و به اشتراک گذاشتن عملکرد و تجارب موفق به منظور ارایه هر­چه بهتر خدمات بهینه کاوی به فعالیت می ­پردازد.

با توجه به شرایط درخور تحسین پیدکو و عضویت در این شبکه، گواهینامه عضویت در این شبکه به هلدینگ بین­ المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو) اعطا گردید.

۶۶۶۶۶۶