تمدید عضویت مدیریت عامل هلدینگ پیدکو در انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان

دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ پیدکو به مدت یک سال دیگر به عضویت انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان نایل آمد.
بنا به گزارش روابط عمومی پیدکو، انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان براساس ماده ۷ اساسنامه مصوب در وزارت کشور پس از بررسی فعالیت و سوابق دکتر الهی، گواهینامه تمدید عضویت صنفی این عضو هیئت مدیره هلدینگ پیدکو را اهدا نمود.
هلدینگ پیدکو که با حضور دکتر الهی و با استراتژی دانش بنیان گرایی، اجرای طرح های دانش بنیا و بکارگیری دانش روز دنیا، در بازار کشورهای در حال توسعه حضور شایسته و پیوسته داشته، از تاریخ ۹۵/۶/۱۵ به عضویت انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان نایل آمده بود که پس از اتمام عضویت در پایان سال ۹۶ با نظر به تداوم شرایط عضویت به مدت یک سال دیگر و تا پایان سال ۹۷ تمدید عضویت در این انجمن انجام گردید.

takhte1030