انتصاب نماینده پیدکو در شرکت پترو صنعت ماد

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۵/۲۲۰۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ علی ارضی فرد را به سمت نماینده هلدینگ پیدکو در شرکت پترو صنعت ماد به مدت ۶ ماه منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، شرح وظایف این حکم همراهی و همیاری متقابل با شرکت ایتوک بعنوان شریک هلدینگ در شرکت مذکور، نظارت بر فعالیت مدیران شرکت مذکور با رعایت بیش از پیش جهت حفظ صلاح و صرفه پیدکو، نظارت مستمر بر فعالیت مدیران شرکت مذکور، توجه به کنترل بازرسی عبور از موانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، برقراری ساختاری چابک و کارآمد، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.