انتصاب مدیر امور بین الملل هلدینگ پیدکو

دکتر الهی، مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۶/۲۸۰۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ دکتر رحمان صباحی کاویانی را به سمت مدیر امور بین الملل هلدینگ پیدکو به مدت یک سال منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، بنا به استراتژی ارتقا امور بین الملل از سرپرستی تحت معاونت بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی به مدیریت تحت حوزه مدیریت عامل هلدینگ دکتر صباحی که سرپرست اموربین الملل بودند با ارتقا مسئولیت به سمت مدیر امور بین الملل منصوب گردیدند درشرح وظایف این مدیریت چابک سازی و توسعه فعالیت های برون مرزی و توجه خاص به امور بین الملل و وظایف محول شده از قبل اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.

از سوابق نامبرده میتوان به ده سال تجربه در روابط بین الملل، پنج سال تجربه در بازرگانی و تجارت خارجی، تدریس در دانشگاه و کارشناس امور بین الملل هلدینگ پیدکو اشاره نمود.

صباحی۲۳