انتصاب مدیر پروژه خط لوله انتقال NGL900 به NGL1200

دکتر الهی، مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۶/۲۶۴۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ بنا به پیشنهاد معاون فنی، مهتدسی و عملیات مهندس مهدی قربانی را به سمت مدیر پروژه NGL900  به NGL1200 هلدینگ پیدکو منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در شرح وظایف این مدیریت همراهی متقابل با کارفرما و نظارت مستمر بر پیمانکاران، توجه به کنترل بازرسی، اسناد، تسریع و پشتیبانی پروژه، ایجاد کمیته های تخصصی متناسب در صورت نیاز، پرهیز از بطالت زمان در اجرای پروژه، سوق به استانداردهای لازم کارفرما، حضور قدرتمند در دعاوی (Claim) ، راهکارهای عاجلانه و مدبرانه در پیگیری و دریافت مطالبات و عبور از موانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، برقراری ساختاری چابک و کارآمد، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.

از سوابق مهندس قربانی میتوان به مدیر پروژه جمع آوری و افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج/ پارسی، مدیر پروژه احداث خط لوله و واحد تقویت فشار گاز نفت شهر، رئیس کارگاه پروژه جمع آوری و افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج/ پارسی، رئیس دفتر فنی کارگاه پروژه جمع آوری و افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج/ پارسی اشاره نمود.

Untitled-1