تمدید حکم ابقا مدیر حوزه دفتر مدیرعامل هلدینگ پیدکو صادر شد.

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۶/۲۹۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۰ حکم ابقا مسلم یوسفی مدیر حوزه دفتر مدیرعامل هلدینگ پیدکو را به سمت یک سال دیگر تمدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در متن حکم دکتر الهی، مدیر عامل هلدینگ آمده است:

نظر به اتمام مدت زمان حکم انتصاب مسئولیت تان به شماره ۹۵/۲۳۱۰۸ مورخ ۹۵/۷/۱۰ در سمت مدیر حوزه دفتر مدیرعامل، بدینوسیله حکم مذکور را تا انتهای سال ۹۶ تمدید می نمایم.

از سوابق آقای یوسفی میتوان به نماینده ریاست جمهوری در سفرهای استانی، نهاد ریاست جمهوری، دفتر پیگیری رئیس جمهور، معاون دفتر وزیر وزارت کار و امور اجتماعی ج.ا.ا، دبیر هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ج.ا.ا اشاره نمود.

Untitled-1 (2)