انتصاب اعضای کمیته تحول اداری پیدکو

اعضای کمیته تحول اداری هلدینگ پیدکو در سال ۱۳۹۶ منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ در حکمی به شماره ۹۶/۲۷۹۴۹ مورخه ۱۳۹۶/۸/۱۷ اعضای کمیته تحول اداری در سال ۱۳۹۶ را منصوب نمودند.

مدیریت عامل هلدینگ در این حکم دکتر نوروزی را به سمت رئیس، مهندس عبدالامیر فرزام را به سمت دبیر و دکتر شعبانی، دکتر علوی، مهندس یوسفی زاده، صنعتگر و فاطمه دریایی را به سمت اعضا کمیته منصوب کردند.

عضو هیئت مدیره، با بیان اهداف تشکیل این کمیته و اولویت هایی از قبیل تهیه و تدوین آئین نامه کمیته، تشکیل جلسات منظم ماهیانه، سازماندهی منابع تشکیلاتی کارکنان، تبدیل نگرش جذب نیروی انسانی از اداری به تخصصی و حرفه ای، ایجاد فرهنگ خصوصی محوری در بین کارکنان هلدینگ پیدکو نسبت به دولتی بودن، توجه به بهره وری و اثربخشی کارکنان اعلام نمودند.

مدیریت عامل هلدینگ پیدکو با تأکید بر تعامل و همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه در اجرایی شدن اهداف و سیاست های راهبردی و برنامه های مدون خواستار رعایت صرفه، صلاح اقتصادی و منافع بحق سهامداران در جهت رشد، شکوفایی و پیشبرد ماموریت های محوله از کمیته تحول اداری شدند.