انتصاب اعضای کمیته رسیدگی به تخلفات اداری هلدینگ پیدکو

اعضای کمیته رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان هلدینگ در سال ۱۳۹۶ منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ در حکمی به شماره ۹۶/۲۶۷۵۹  و به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ با اشاره به مهم دانستن تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات اداری در هلدینگ، مسلم یوسفی را به سمت رئیس، جمیله نورانی پور را بعنوان نائب رئیس، دکتر شعبانی را به سمت دبیر و مهندس بنه گزی و مهندس سیدکریم عسگری مقدم را به سمت اعضا این کمیته منصوب کردند.

در این حکم عضو هیئت مدیره ضمن اشاره به اهداف و انتظارات خود جهت رسیدن به سازمانی پویا و در حال توسعه، خواستار تهیه و تدوین آئین نامه مدون، تصمیم گیری قاطع با سیاست پیشگیری از خطا در برخورد با متخلفین بدون هیچ نوع ملاحظه ، ایجاد فرهنگ سازی قانونمداری بین کارکنان با نگرش امر به معروف، ترغیب سیستماتیک تعالی درون سازمانی، بهره وری در مهندسی مجدد و معکوس برون سازمانی شدند.

در پایان عضو هیئت مدیره، خواستار تعامل و همکاری هر چه بیشتر معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه در اجرایی شدن اهداف و سیاست های راهبردی هلدینگ شدند.