انتصاب اعضای کمیته مبارزه با پولشویی هلدینگ پیدکو

اعضای کمیته مبارزه با پولشویی هلدینگ پیدکو منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، صبح امروز دکتر الهی در جلسه معارفه اعضا، با توجه به اهمیت ضروری تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی، علی صنعتگرماهانی که دوره آموزش مورد نظر را تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذرانده را به سمت رئیس و حبیب رضا هادیان رنسانی را به سمت دبیر و دکتر عبدالرحمن شعبانی، یوسف همتی و خانم سمیه محمدی را به سمت اعضا کمیته منصوب کردند.

عضو هیئت مدیره، هدف از تشکیل این کمیته را رعایت قوانین جمهوری اسلامی در نظام بانکی و اهتمام به اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی مصوبه ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی بیان نمودند.

مدیریت عامل هلدینگ پیدکو با تأکید بر تعامل و همکاری اعضا، بر رعایت قوانین دقیق و دستورالعمل ها و اجرای تعهدنامه قانون این کمیته و ضوابط و آئین نامه های هلدینگ پیدکو در راستای خدمت صادقانه در گرو مساعی دلسوزانه و حرکت جهادی مستمرانه با تعامل و همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه در اجرایی شدن اهداف و سیاست های راهبردی و برنامه های مدون خواستار رعایت صرفه، صلاح اقتصادی و منافع بحق سهامداران در جهت رشد، شکوفایی و پیشبرد ماموریت های محوله از کمیته مبارزه با پولشویی تاکید کردند.