برگزاری مجمع عادی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی ایران دیروز شنبه ساعت ۱۷ در هتل پارسیان اوین با حضور دکتر معظی دبیر و عضو هیئت مدیره این انجمن و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تشکیل گردید.
در این مجمع مهندس فصاحتی معاون بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی هلدینگ پیدکو به نمایندگی از دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ حضور داشتند.
ازموارد مشروح این جلسه اعلام اهداف و دستاوردهای انجمن و ارائه گزارش عملکرد مالی، بازرسی، معرفی اعضاء انجمن و کاندیداهای هیئت مدیره جدید می بود.
در انتهای جلسه اعضاء جدید هیئت مدیره توسط اعضای مجمع برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.