آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(پیدکو)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(پیدکو) سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۴۳ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۸۷۲در تاریخ سه شنبه ۳۰ آبان سال ۱۳۹۶ به چاپ رسید.

۰۱