آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(پیدکو)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(پیدکو) سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۶۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۴۳ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۵۸ در تاریخ سه شنبه ۱۲ تیر سال ۱۳۹۶ به چاپ رسید.

۰۲