بنا به انتخاب هیئت وزیران، نایب رئیس هلدینگ پیدکو بعنوان استاندار فارس منصوب گردید.

در جلسه هیئت دولت، مهندس اسمعیل تبادار بنا به پیشنهاد آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور جهت تصدی استانداری فارس با رای هیئت وزیران به عنوان استاندار استان فارس انتخاب گردید.
مهندس تبادار نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ پیدکو می باشد.
از سوابق درخشان این مدیر متعهد و شایسته ملی می توان اشاره به پست های مانند معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار بوشهر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه های ایران، مشاور دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان، عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اراک اشاره کرد.
روابط عمومی هلدینگ پیدکو از طرف هیئت مدیره، مدیریت عامل، معاونین، مدیران و کارکنان هلدینگ پیدکو این انتصاب بجا و در خور تحسین به آقای مهندس تبادار تبریک می گوید.