تشکیل کمیته حفاظت فنی هلدینگ پیدکو

نخستین جلسه کمیته حفاظت فنی هلدینگ پیدکو مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ در محل دفتر مدیریت با حضور دکتر الهی مدیریت عامل تشکیل گردید.
در این جلسه، عضو هیئت مدیره هلدینگ ابراز نمودند با نظر به الزامات دولت به تشکیل این کمیته در شرکت های پیمانکاری، وجود همچنین کمیته ای تخصصی از نیازهای اساسی هر شرکت استاندارد دانست و اجرای آن که از تاکیدات دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد مزید این مهم است.
مدیریت عامل پیدکو در ادامه با الزام آوری وظایف اساسی این کمیته، بهبود وضعیت کارگاه های عملیاتی در راستای سوق به پیشگیری و ایمنی همراه با کیفیت تاکید داشتند. در ادامه ایشان اشاره نمودند با برگزاری انتخابات جهت انتخاب نماینده کارگران در این کمیته فرآیند اجرایی تشکیل رسمی این کمیته مهیا گردید.
در خاتمه این جلسه، احکام اعضای کمیته حفاظت فنی توسط دکتر الهی ابلاغ گردید. طی این احکام مهندس تقی مهر بعنوان نماینده تام الاختیار کار فرما، مهندس بنه گزی بعنوان مدیر فنی، مهندس براتی بعنوان مسئول بهداشت حرفه ای، مهندس دستجردی بعنوان مسئول ایمنی و خانم مهندس شیردل بعنوان نماینده کارگران منصوب گردیدند.