برگزاری دوره های مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

  • با توجه به دستورات اکید مدیریت محترم عامل مبنی برالزام ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پرسنل هلدینگ پیدکو وبا توجه به نیاز پروژه های در دست اجرا به نیروهای کارآمد و توانمند، کلیه اعضاء تیم مدیریت پروژه های تحت پیمان هلدینگ پیدکو در بخش معاونت فنی، مهندسی و عملیات نسبت به گذراندن دوره های مدیریت پروژه ( PM BOOK ) که درتاریخ های ۱۳/۴/۹۶ و ۱۴/۴/۶ بمدت ۱۶ ساعت توسط مجموعه جهاد دانشگاهی برگزار گردید، با هدف رشد و تعالی علمی و فنی سازمان هلدینگ پیدکو اقدام نمودند.