گواهینامه ها

عضویت در انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

مجموع

 

تمدید عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی

۲ انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی فارسی

 

 

بنیاد اروپایی توسعه مدیریت – حضور در کنفرانس مدیریت کسب و کار

EFQM - Dr. Elahi

دریافت ایزو  ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از IQI۴ ISO9001-2008 گواهینامه

دریافت مدرک پیاده سازی سیستم های بهداشت، ایمنی و محیط زیست  HSE MS

۵ HSE گواهینامه

 دریافت ایزو ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ نفت، گاز،پتروشیمی و انرژی
۸ ISO-TS 29001-2010 گواهینامه

دریافت ایزو ۱۰۰۰۶:۲۰۰۳نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
۷ ISO 10006-2003 گواهینامه

عضویت در انجمن مدیران کیفیت ایران
عضویت مدیریت کیفیت انجمن ایران

عضویت در فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
گواهی عضویت فدراسیون صادرات انرژی

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی
۶ عضویت در انجمن صنعتی کارفرمایی

 

 

مدرک حضور در همایش ملی محیط زیست HSE
Dr. Elahi - HSE Hamaysh 01 bedune code melli

حضور در همایش ملی محیط زیست HSE

Dr. Elahi - HSE Hamaysh 02 bedune code melli