گواهینامه ها

عضویت در انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

مجموع

تمدید عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران 

۹۶۰۴۱۹

دریافت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از Idea Cert کانادا 

۹۶۰۳۳۱ ISO 9001-2015

 

دریافت استاندارد HSE-MS از Idea Cert کانادا

۹۶۰۳۳۱ HSE-MS

گواهینامه حضور در همایش شایسته سالاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ج.ا.ا

۹۶۰۲۱۳ ۳

 

 

تمدید عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی

۲ انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی فارسی

 

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ACS

۹۵۱۱۱۷ neeeds edit

 

 

 

۹۵۱۱۰۴ c16

 

 

بنیاد اروپایی توسعه مدیریت – حضور در کنفرانس مدیریت کسب و کار

EFQM - Dr. Elahi

۹۵۰۶۱۵ پروانه عضویت انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان bedune code melli


۹۵۰۵۰۰ Dr. Elahi - Doctor of Management

حضور در همایش ملی محیط زیست HSE

۹۵۰۴۲۸ ۰۱

۹۵۰۴۲۸ ۰۲

 دریافت ایزو ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ نفت، گاز،پتروشیمی و انرژی
 ۸ ISO-TS 29001-2010 گواهینامه

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی
 ۶ عضویت در انجمن صنعتی کارفرمایی

عضویت در فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
 گواهی عضویت فدراسیون صادرات انرژی


دریافت ایزو  ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از IQI۴ ISO9001-2008 گواهینامه

دریافت مدرک پیاده سازی سیستم های بهداشت، ایمنی و محیط زیست  HSE MS

۵ HSE گواهینامه

۹۱۱۰۲۴ ۱ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

عضویت در انجمن مدیران کیفیت ایران
عضویت مدیریت کیفیت انجمن ایران